Evi-Robecopagina's

Omgeving voor beleggers in Robecofondsen

Disclaimer

Waarschuwing

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inhoud website Evi van Lanschot

Evi van Lanschot besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website ('de Website'). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van Evi van Lanschot onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van Evi van Lanschot geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Evi van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Gericht op inwoners van en rechtspersonen met een statutaire zetel in Nederland

De diensten, informatie of financiële instrumenten als vermeld op de website zijn niet gericht op distributie of voor gebruik door (rechts)personen in jurisdicties of landen anders dan Nederland. De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Aard van de informatie

De door Evi van Lanschot op deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Beveiliging

Cliënt van Evi van Lanschot is bevoegd orders tot onttrekking en storting aan Evi van Lanschot te geven, via - en op de wijze zoals aangegeven op - de website van Evi van Lanschot en conform de Overeenkomst en Rekeningvoorwaarden. De cliënt van Evi van Lanschot zal bij het gebruik van de website van Evi van Lanschot alle veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in de Rekeningvoorwaarden en op de website van Evi van Lanschot opvolgen. In dit kader is cliënt onder meer verplicht om op de door Evi van Lanschot bepaalde of te bepalen wijze na te gaan of verbinding met (de website van) Evi van Lanschot bestaat en om de door cliënt gekozen inloggegevens te wijzigen overeenkomstig de door Evi van Lanschot gegeven instructies.

Het rekeningnummer en de inloggegevens worden door Evi van Lanschot uitsluitend aan cliënt kenbaar gemaakt en zijn strikt persoonlijk. Cliënt is verplicht ten aanzien van het aan cliënt toegekende rekeningnummer en de inloggegevens geheimhouding te betrachten en ook overigens Evi van Lanschot met de vereiste zorgvuldigheid te gebruiken. Elke met deze inloggegevens gegeven order zal worden geacht te zijn verstrekt door cliënt en zal cliënt binden. Evi van Lanschot is niet verplicht tot enig verdergaand onderzoek.

Ingeval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van het rekeningnummer, de inloggegevens en/of de combinatie van deze nummers, dient cliënt, na ontdekking, onverwijld de servicedesk van Evi van Lanschot te verzoeken de rekening te blokkeren. Evi van Lanschot zal na kennisneming van een dergelijk verzoek de rekening terstond blokkeren en, indien noodzakelijk, verdere maatregelen nemen ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Evi van Lanschot te bevestigen. Gedurende de periode tot het moment van eerste melding als hiervoor aangegeven is cliënt aansprakelijk voor de gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van het rekeningnummer, de inloggegevens en/of de combinatie van deze gegevens.

Door middel van de website van Evi van Lanschot en/of andere door Evi van Lanschot verstrekte en/of te verstrekken informatie, zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt wat de openingstijden van Evi van Lanschot zijn.

Meldpunt voor kwetsbaarheden

Help ons de veiligheid van onze (virtuele) dienstverlening continu te verbeteren. Evi van Lanschot vindt het belangrijk dat klanten veilig kunnen bankieren. Wij stellen ons daarom open voor deskundigen om ons hierbij te ondersteunen door mogelijk gevonden zwakke plekken aan ons te melden. Lees meer

Aard van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Evi van Lanschot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (van cliënt) die het gevolg is van of samenhangt met misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van Evi van Lanschot en/of communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van Evi van Lanschot of derden waardoor ten aanzien van de rekening transacties worden verricht waarvoor cliënt geen opdracht heeft gegeven, storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Evi van Lanschot of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van Evi van Lanschot en de daaraan verbonden faciliteiten van Evi van Lanschot of derden.

Evi van Lanschot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of samenhangende met onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van - al dan niet via Evi van Lanschot en/of via de door het (de) door cliënt opgegeven telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en/of postadres(sen) - verstrekte koersinformatie, berekeningen, saldo opgave of andere door Evi van Lanschot aan cliënt verschafte informatie, tenzij de betreffende schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Evi van Lanschot.

Intellectueel eigendomsrecht Website

De website van Evi van Lanschot is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Evi van Lanschot dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid

Evi van Lanschot verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid; klik hier voor het privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn gegevens prijs te geven.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

Klachten

Klachten over onze financiële dienstverlening kunt u indienen via de telefoon, e-mail of ons contactformulier. Evi van Lanschot is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur via telefoonnummer 0800-1971. Mailen kan naar klantenservice@evivanlanschot.nl.

Van Lanschot Kempen NV

Evi van Lanschot is een handelsnaam van Van Lanschot Kempen NV. Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te 's-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen NV kan optreden als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar van verzekeringsproducten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Geselecteerde fondsen

Er zijn nog geen fondsen geselecteerd. Ga naar de Fondsselector en voeg uw fondsen toe.
Rendement & risico
Morningstar

Uw fondsen hebben een risico van 7 of minder

Klik op de link "Toon risicometer" voor het risico per fonds.

Geselecteerde fondsen

Hier vindt u uw geselecteerde fondsen. Bekijk uw selectie en koop uw fondsen eenvoudig aan.

Sluiten